Lý lịch khoa học của giảng viên

TT Họ và tên Năm đạt học vị Năm phong học hàm Lý lịch khoa học Email
1 Ths. Trần Thị Thanh Huyền 2012   xem nội dung huyenttt@hup.edu.vn
2 ThS. Phan Thị Tố Như 2012   xem nội dung nhuptt@hup.edu.vn
3 ThS. Nguyễn Nữ Hải Yến 2015   xem nội dung yennnh@hup.edu.vn
4 ThS. Phan Thu Hằng 2018   xem nội dung hangpt@hup.edu.vn
5 ThS. Nguyễn Hoàng Long 2022   xem nội dung longnh@hup.edu.vn


19-03-2024

67 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL