Thông tin Bộ môn

1. Thông tin giao dịch của bộ môn:
Tên: Toán - Tin(Department of Mathematics andInformation)
Điện thoại: 0438265219
Email: bm.toantin@hup.edu.vn
Website: http:///cacbomon/bmtt/Pages/Toantin.aspx
Trưởng bộ môn: TS Quách Thị Sen
Email: senqt@hup.edu.vn
2. Quá trình hình thành và phát triển:

Bộ môn Toán - Tin học được thành lập tháng 8 năm 2005 trên cơ sở ghép tổ Toán thuộc bộ môn Vật lý - Toán và tổ môn Tin học. Khi mới thành lập bộ môn có 8 giảng viên.

Tháng 01 năm 2007 bộ môn đổi tên thành bộ môn Toán - Tin.
Qua quá trình hoạt động, do nhu cầu công việc nên bộ môn có sự bổ sung luân chuyển cán bộ, đến nay bộ môn có 06 giảng viên. Hiện nay bộ môn đảm nhận nhiệm vụ giảng dạy môn Thống kê dược, Toán Thống kê y dược, Xác suất thống kê và Tin học ứng dụng, Tin học cho các hệ đại học. Ngoài ra bộ môn còn giảng dạy môn Thống kê sinh học và Tin học cho học viên cao học, chuyên khoa I và chuyên khoa II.
3. Các hình thức thi đua khen thưởng đã đạt được:
Tập thể lao động xuất sắc: năm học 2017 - 2018 và năm học 2021 - 2022.
4. Trưởng/Phụ trách và Phó trưởng bộ môn qua các thời kỳ:
• Trưởng/Phụ trách bộ môn:
Từ tháng 8/2005 đến 30/11/2006 - GVC, CN. Nguyễn Đình Thành.
 Từ ngày 01/12/2006 đến 31/08/2016 - GVC, ThS Nguyễn Phan Dũng.
Từ ngày 01/09/2016 đến nay - GVC. TS Quách Thị Sen 
• Phó trưởng bộ môn:
 Từ ngày 01/10/2008 đến 6/11/2012 - GVC, ​ThS Nguyễn Phan Dũng.
Từ ngày 01/06/2016 đến 30/6/2018 - GV. ThS Quách Thị Sen 
5. Cán bộ viên chức hiện nay:

Trưởng Bộ môn
Giảng viên chính
TS. Quách Thị Sen


anh Tuyen.png

Giảng viên
ThS. Trần Quang Tuyến


Giảng viên
TS. Phạm Đình Thắng

Giảng viên
Ths. PhạmThị Hồng CẩmGiảng viên
Ths. Hoàng Nguyên Phong

Giảng viên

Ths. Đỗ Thành Long​

       
 
 
       
6. Chức năng nhiệm vụ của bộ môn:

a. Chức năng

Bộ môn Toán-Tin có chức năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo chương trình chi tiết đã được phê duyệt các môn học về Toán-Tin, tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ phù hợp với chuyên môn của bộ môn. Quản lý viên chức bộ môn, đào tạo bồi dưỡng cán bộ và tham gia giáo dục rèn luyện sinh viên.

b. Nhiệm vụ

■ Hoạt động đào tạo:
* Các môn học được phân công giảng dạy:
- Thống kê dược cho hệ đào tạo: Đại học chính quy ngành Dược.
- Tin học ứng dụng cho hệ đào tao: Đaị học chính quy ngành Dược
- Toán Thống kê y dược và Tin học cho hệ đào tạo: Đại học chính quy ngành Hoá dược.
- Xác suất thống kê và Tin học cho các hệ đào tạo: Đại học chính quy ngành Hoá học và Công nghệ sinh học. 
- Thống kê sinh học cho các hệ đào tạo: cao học, chuyên khoa II.
- Tin học cho hệ đào tạo: đại học chính quy,  chuyên khoa I.
* Nhiệm vụ:
- Đề xuất và xây dựng chương trình chi tiết các môn học, học phần được phân công phù hợp với các hệ đào tạo.
- Đề xuất, biên soạn, biên soạn lại sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu học tập, bài giảng liên quan đến các môn học của bộ môn.
- Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy do nhà trường giao cho: Phân công giảng dạy phù hợp, đảm bảo chất lượng đào tạo, đúng tiến độ trong chương trình, kế hoạch đã được nhà trường phê duyệt.
- Hướng dẫn chuyên đề, khoá luận, luận văn, luận án.
- Cập nhật và đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng đào tạo. Tổ chức dự giờ giảng của giảng viên, lấy ý kiến đánh giá của người học đối với giảng viên.
- Đánh giá kết quả học tập của người học theo đúng quy chế hiện hành: Xây dựng và cập nhật ngân hàng đề thi, xác định phương pháp đánh giá, tổ chức đánh giá, quản lý lưu trữ tốt kết quả học tập.
- Tham gia cùng nhà trường thực hiện công tác giáo dục rèn luyện sinh viên, công tác tuyển sinh, đào tạo sinh viên quốc tế theo yêu cầu của nhà trường.
■ Hoạt động khoa học công nghệ
- Đề xuất, đăng ký, đấu thầu chủ trì đề tài khoa học phù hợp với phương hướng học thuật của bộ môn. Khuyến khích và tạo điều kiện để cán bộ viên chức của bộ môn tham gia thực hiện các đề tài khoa học đã được phê duyệt.
- Tổ chức hội nghị khoa học của bộ môn, phối hợp với các đơn vị trong nghiên cứu khoa học, tham gia báo cáo khoa học tại hội nghị khoa học của trường, trong nước và nước ngoài.
■ Nhiệm vụ khác:
- Tham gia xây dựng mục tiêu đào tạo, phương hướng phát triển của nhà trường, khoa.
- Tham gia các hoạt động đoàn thể, các nhiệm vụ khác do nhà trường, khoa giao.
7. Phân công nhiệm vụ CBVC trong bộ môn:
- Quách Thị Sen: Trưởng Bộ môn, Giảng dạy Toán.
- Phạm ​Đình Thắng: Giảng dạy Tin.
- Trần Quang Tuyến: Giảng dạy Tin.
- Đỗ Thành Long: Trợ lý giáo vụ, giảng dạy Tin.
- Phạm Thị Hồng Cẩm: Giảng dạy Toán.
- Hoàng Nguyên Phong: Giảng dạy Tin.
 
 


17-09-2019

104 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL