​Chức năng nhiệm vụ BM Giáo dục thể chất

I. Chức năng
Bộ môn Giáo dục thể chất có chức năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo chương trình chi tiết đã được phê duyệt các môn học về Giáo dục thể chất, tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ. Quản lý viên chức bộ môn, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, xây dựng phong trào thể dục thể thao và tham gia giáo dục rèn luyện sinh viên.
II. Nhiệm vụ
1. Hoạt động đào tạo:
* Bộ môn được phân công giảng dạy các môn học:
- Giáo dục thể chất cho hệ đào tạo: Đại học chính quy, cao đẳng, trung cấp.
* Nhiệm vụ:
- Đề xuất và xây dựng chương trình chi tiết các môn học, học phần được phân công phù hợp với các hệ đào tạo.
- Đề xuất, biên soạn, biên soạn lại sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu học tập, bài giảng liên quan đến các môn học của bộ môn.
- Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy do nhà trường giao cho: Phân công giảng dạy phù hợp, đảm bảo chất lượng đào tạo, đúng tiến độ trong chương trình, kế hoạch đã được nhà trường phê duyệt.
- Cập nhật và đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng đào tạo. Tổ chức dự giờ giảng của giảng viên, lấy ý kiến đánh giá của người học đối với giảng viên.
- Đánh giá kết quả học tập của người học theo đúng quy chế hiện hành: Tổ chức đánh giá, quản lý lưu trữ tốt kết quả học tập.
- Tham gia cùng nhà trường thực hiện công tác giáo dục rèn luyện sinh viên, công tác tuyển sinh theo yêu cầu của nhà trường.
2. Hoạt động khoa học công nghệ:
- Đề xuất, đăng ký các đề tài nghiên cứu khoa học.
- Tổ chức hội nghị khoa học của bộ môn, tham gia báo cáo khoa học tại hội nghị khoa học trường. ứng dụng nghiên cứu khoa học vào hoạt động giảng dạy cho sinh viên.
3. Hoạt động ngoại khoá:
- Tổ chức các hoạt động ngoại khoá tạo môi trường lành mạnh, bổ ích cho số đông người tham gia và thực hiện đúng với kế hoạch đã được nhà trường phê duyệt.
- Phối hợp với Công đoàn trường, Đoàn trường, Hội sinh viên tổ chức các giải thi đấu phong trào cho cán bộ, viên chức, sinh viên, học sinh... trong trường.
- Huấn luyện, dẫn dắt các đội tiêu biểu thể dục thể thao tham gia thi đấu các giải đấu ngoài trường.
4. Nhiệm vụ khác:
- Tham gia các hoạt động đoàn thể, các nhiệm vụ khác do nhà trường giao.
III. Quản lý đơn vị
Giao ban bộ môn vào sáng thứ hai hàng tuần để điều chỉnh kịp thời các khó khăn phát sinh trong quá trình giảng dạy. Phân công quản lý theo mảng công việc (giáo vụ, giáo tài ...). Có kế hoạch phân công giảng dạy cụ thể cho các giảng viên, kỹ thuật viên và theo dõi tiến độ thực hiện.
Xây dựng và phát triển phương hướng học thuật, quy hoạch phát triển dài hạn của bộ môn, xây dựng bộ môn vững mạnh về mọi mặt.
Khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức của bộ môn được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý, ngoại ngữ, tin học ... Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ viên chức của bộ môn.
Quản lý và khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường, bộ môn.


03-08-2012

126 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL