Chức năng, nhiệm vụ của Bộ môn Công nghiệp dược

Bộ môn Công nghiệp dược có chức năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo chương trình đã được phê duyệt các môn học về Nâng cấp/mở rộng (scale up) qui trình sản xuất; Quá trình và thiết bị trong sản xuất thuốc; Công nghệ ứng dụng trong sản xuất thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng; GP’s áp dụng trong sản xuất thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ phù hợp với chuyên môn. Quản lý viên chức bộ môn, đào tạo bồi dưỡng cán bộ và tham gia giáo dục rèn luyện sinh viên. 


06-12-2022

190 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL