Ngành Công nghệ sinh học - Hệ Đại học - Nhập môn Công nghệ sinh học

THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên môn học: Nhập môn Công nghệ sinh học

(Introduction to Biotechnology)

Tên học phần: Nhập môn Công nghệ sinh học

(Introduction to Biotechnology)

Bộ môn giảng dạy chính: Công nghệ sinh học Dược           

Bộ môn phối hợp: Không

Đào tạo trình độ: Đại học

Ngành học: Công nghệ sinh học

Định hướng: Không

Loại học phần: Bắt buộc

Số tín chỉ: 03  

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn): 45

Tổng số

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

Seminar

45

37

0

0

8

Các học phần tiên quyết: Không

MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần cung cấp cho người học những khái niệm, đặc điểm cơ bản của công nghệ sinh học, đồng thời cũng cung cấp những kỹ thuật nuôi cấy cơ bản, kỹ thuật sinh học phân tử cơ bản được sử dụng trong công nghệ sinh học. Thông qua môn học người học thấy được tầm quan trọng của công nghệ sinh học ở các lĩnh vực y sinh, nông nghiệp và thực phẩm, chủ động tra cứu tài liệu theo chủ đề được giao liên quan đến ứng dụng công nghệ sinh học trong các lĩnh vực y sinh, nông nghiệp và thực phẩm; trao đổi, thảo luận cùng các học viên khác và giảng viên


08-12-2022

92 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL