Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2023-2024

Trường Đại học Dược Hà Nội công bố các nội dung công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục đào tạo tại hệ thống giáo dục quốc dân

Cam kết chất lượng năm học 2023-2024


02-10-2023

114 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL