Hội nghị học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII

Thực hiện Hướng dẫn số 29 - HD/ĐUK ngày 28/02/2022 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc tổ chức học tập, Quán triệt NQTW 4, khóa XIII; Đảng ủy Trường ĐH Dược Hà Nội đã xây dựng Kế hoạch số 60-KH/ĐU ngày 05 tháng 5 năm 2022. Sáng ngày 20 tháng 5 năm 2022 tại giảng đường 12, Đảng ủy Trường ĐH Dược Hà Nội đã tổ chứchọc tập, Quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; cho toàn thể đảng viên và viên chức quản lý của Nhà trường. Đến dự Hội nghị có GS.TS Nguyễn Hải Nam – Hiệu trưởng; Th.S Phạm Văn Quyến – Phó Hiệu trưởng Nhà trường. GS.TS Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường trực tiếp theo dõi và chỉ đạo hội nghị.​

Tại Hội nghị TS. Đoàn Văn Báu - Vụ trưởng vụ lý luận chính trị Ban tuyên giáo Trung ươngđã trình bày những điểm mới nổi bật của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Bao gồm: Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm. Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị của cấp ủy, phát huy tinh thần tự giác, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đội ngũ cán bộ trí thức góp phần nhanh chóng đưa Kết luận, Quy định của Trung ương Đảng vào cuộc sống, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Kết luận số 21-KL/TW đã mở rộng phạm vi, không chỉ trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, mà còn bao gồm cả trong xây dựng hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; yêu cầu cao hơn là kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời, Kết luận 21-KL/TW khẳng định những thành tựu đạt được, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; từ đó, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mới chủ yếu, cụ thể về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương là góp phần quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống, tạo khí thế mới trong toàn Đảng, toàn dân, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Đảng ủy đề nghị từng đảng viên, trên cương vị công tác của mình, hãy phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân, cùng với cấp uỷ, chính quyền vận dụng linh hoạt, cụ thể hóa các nội dung nghị quyết cho phù hợp với thực tế của đơn vị mình để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

A.TUẤN.jpg
Th.S Lê Phan Tuấn- Trưởng phòng TC-HC giới thiệu chương trình Hội nghị 
3.ABAU.jpg
TS. Đoàn Văn Báu - Vụ trưởng vụ lý luận chính trị Ban tuyên giáo Trung ương

quán triệt những nội dung cơ bản NQTW4 , khóa XIII

2.ATUAN.jpg
Toàn cảnh Hội nghị 
4.ABINH.jpg

GS.TS Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Đảng ủy phát biểu bế mạc Hội nghị ​


20-05-2022

27 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL