Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài khảo sát chính thức tại Trường Đại học Dược Hà Nội

Thực hiện theo kế hoạch, từ ngày 28/11 đến 02/12/2017 Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN) sẽ đến khảo sát chính thức tại Trường Đại học Dược Hà Nội. Để giúp cho cán bộ viên chức, học viên sinh viên Nhà trường nhất là các đối tượng trực tiếp tham gia phỏng vấn trong đợt khảo sát chính thức nắm được thời gian, địa điểm, Nhà trường thông báo toàn bộ lịch trình làm việc của Đoàn để CB, VC, NLĐ và học viên, sinh viên tiện theo dõi, sắp xếp công việc và phối hợp một cách hiệu quả với Đoàn ĐGN:​​​ ​

Ngày 28/11/2017 (Thứ Ba)​

8h30 - 11h30: Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá ngoài. Sau khi khai mạc tại giảng đường 12, đoàn ĐGN làm việc nội bộ và nghiên cứu Hồ sơ các minh chứng.
13h30 – 17h00: Đoàn ĐGN làm việc với cán bộ phụ trách các phòng, HCTH, TCCB, Đào tạo, Sau Đại học, Quản lý khoa học, Hơp tác quốc tế, Quản lý sinh viên, CTCT, KT&KĐCL, QT, VT&TTB, TCKT, Thư viện, KTX tại Phòng Hội đồng.
17h00 – 18h00: Đoàn ĐGN tiếp cán bộ viên chức, sinh viên đến phản ánh (nếu có)

Ngày 29/11/2017(Thứ Tư)

8h30 – 9h45: Đoàn ĐGN thảo luận, phỏng vấn lãnh đạo Trường (lần 1)
10h15 – 11h 30: Đoàn ĐGN tổ chức thảo luận và phỏng vấn:
+ Nhóm 1: Nhà sử dụng lao động tại P. Hội thảo 1.
+ Nhóm 2: Cựu NCS, HVCH tại Giảng đường 1.
+ Nhóm 3: Cựu CKI, CKII tại Giảng đường 2.
14h30 – 15h45: Đoàn ĐGN tổ chức thảo luận và phỏng vấn:
+ Nhóm 1:  Cựu sinh viên hệ liên thông, cựu sinh viên VB 2, cựu học viên liên kết đào tạo với các trường ĐH của Pháp (Mekong Pharma) tại Giảng đường 1.
+ Nhóm 2:  Cựu sinh viên hệ chính quy tại Giảng đường 2.
+ Nhóm 3:  NCS, HVCH tại P.Hội thảo 1.
16h15 – 17h30: Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ, minh chứng và làm việc trực tiếp cán bộ phụ trách các phòng, HCTH, TCCB, Đào tạo, Sau Đại học, Quản lý khoa học, Hợp tác quốc tế, Quản lý sinh viên, CTCT, KT&KĐCL, QT, VT&TTB, TCKT, Thư viện, KTX tại Phòng Hội đồng.

Ngày 30/11/2017(Thứ Năm)​​

8h30 – 9h45: Đoàn ĐGN tổ chức thảo luận và phỏng vấn:
+ Nhóm 1: Học viên CKI,CKII tại P.Hội thảo 1.
+ Nhóm 2: Sinh viên đại học hệ chính quy tại Giảng đường 1 
+ Nhóm 3: Sinh viên hệ liên thông, VB2 , học viên chương trình liên kết đào tạo với các trường ĐH của Pháp (Mekong Pharma) tại GĐ2.
10h00 – 12h00: Đoàn ĐGN thăm và quan sát tại:
+ Nhóm 1: Thư viện, Viện CNDPQG, Trung tâm DI&ADR.
+ Nhóm 2: Phòng máy tính, phòng TN, phòng thực hành; các điểm đào tạo.
+ Nhóm 3: Một số lớp học, sân bãi, KTX, căng tin, các cơ sở vật chất khác.
14h00 – 15h15: Đoàn ĐGN tổ chức thảo luận và phỏng vấn:
+ Nhóm 2: Cán bộ quản lý chuyên môn (BM) tại P.Hội thảo 1.
+ Nhóm 1: Giảng viên, NCV tại Giảng đường 1.
+ Nhóm 3:Cán bộ hỗ trợ và cán bộ đoàn thể tại Giảng đường 2.
15h45 – 17h30: Đoàn ĐGN ngiên cứu hồ sơ, minh chứng và làm việc trực tiếp cán bộ phụ trách các phòng: HCTH, TCCB, Đào tạo, Sau Đại học, Quản lý khoa học, Hợp tác quốc tế, Quản lý sinh viên, CTCT, KT&KĐCL, QT, VT&TTB, TCKT, Thư viện, KTX tại Phòng Hội đồng.

Ngày 01/12/2017(Thứ Sáu)​

8h30 – 10h30: Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ, minh chứng và làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách các phòng: HCTH, TCCB, Đào tạo, Sau Đại học, Quản lý khoa học, Hợp tác quốc tế, Quản lý sinh viên, CTCT, KT&KĐCL, QT, VT&TTB, TCKT, Thư viện, KTX tại Phòng Hội đồng.
10h30 – 11h30: Đoàn ĐGN làm việc với Ban giám hiệu (lần 2) tại Phòng Hội thảo 1.
13h30 – 17h30: Đoàn ĐGN nghe các nhóm báo cáo, tổng hợp kết quả, thống nhất sơ bộ kết quả đánh giá, hoàn thành các khảo sát chính thức.

Ngày 02/12/2017(Thứ Bảy)​​

9h00 – 11h00: Bế mạc chương trình khảo sát chính thức tại Giảng đường 12.
11h00 – 11h30: Ký kết biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức
17h30 – 18h00: Các ngày 29, 30/11 và 01/12:
Đoàn ĐGN tiếp cán bộ viên chức, sinh viên đến phản ánh tình hình (nếu có).​


27-11-2017

21 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL