ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 45 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ( 2/9/1969 – 2/9/2014)

Thực hiện Hướng dẫn số 40- HD/ĐUK ngày 29/8/2014 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc “Tuyên truyền và triển khai đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, nhằm giúp cán bộ đảng viên, học viên, sinh viên Nhà trường nhận thức sâu sắc về hoàn cảnh và quá trình Người viết di chúc, nắm được nội dung cốt lõi, giá trị và ý nghĩa của bản Di chúc, thấy được những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam qua 45 năm thực hiện Di chúc của Người. Trên cơ sở đó khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, Di chúc thiêng liêng và tấm gương đạo đức của Người; qua đó tiếp tục cổ vũ đảng viên, công chức, viên chức học viên, sinh viên Nhà trường cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới. Với ý nghĩa trên, Đảng ủy đề nghị các chi bộ, đơn vị, các tổ chức chính trị Nhà trường tuyên truyền và triển khai đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, học viên, sinh viên Nhà trường (theo đề cương tuyên truyền kèm theo).

Đảng ủy đề nghị các chi bộ, đơn vị, các tổ chức chính trị Nhà trường căn cứ vào tình hình cụ thể đề ra nhiều cách làm hay để đợt sinh hoạt chính trị đem lại hiệu quả thiết thực.  ​


18-01-2016

8 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL