Công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Thực hiện Hướng dẫn 29-HD/BTGTU ngày 13/8 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Hướng dẫn số 20-HD/ĐUK ngày 10/9/2021 của Đảng ủy Khối các Trường ĐH, Cao đẳng Hà Nội về triển khai các hoạt động tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo năm 2021. Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo,Đảng ủy Trường Đại học Dược Hà Nội xin gửi tới toàn thể viên chức, người lao động, học viên, sinh viên nội dung chủ yếu công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo. ​

HNP - Ngày 13/8, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 29-HD/BTGTU, hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo.

Theo đó, trọng tâm công tác tuyên truyền đó là làm rõ vai trò, tầm quan trọng, vị trí chiến lược của vấn đề dân tộc, tôn giáo trong sự nghiệp cách mạng của đất nước; quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng và Nhà nước ta về công tác dân tộc, tôn giáo. Khẳng định quan điểm xuyên suốt của Đảng là bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển. Phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của Thủ đô ngàn năm văn hiến và các nguồn lực của tôn giáo. Bên cạnh việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo nói chung và những chính sách, pháp luật có tính đặc thù, cần đẩy mạnh phản ánh kết quả công tác dân tộc, công tác tôn giáo thời gian qua. Trong đó, tập trung làm rõ những kết quả quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa vùng dân tộc và miền núi, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và vùng đồng bào có đạo trên địa bàn Thủ đô và cả nước.

Phản ánh sự chủ động, tinh thần tự lực cánh sinh, nỗ lực vươn lên vượt khó của đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo; giá trị tốt đẹp, đóng góp của tôn giáo trong công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển Thủ đô và đất nước. Cổ vũ, khích lệ đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước của Thủ đô và đất nước.

Biểu dương, nhân rộng các bài học kinh nghiệm, cách làm hay của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo. Tôn vinh, biểu dương vai trò đóng góp của đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín vùng dân tộc thiểu số và miền núi đối với sự phát triển cộng đồng, xã hội; các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo trong tuyên truyền, vận động giáo dân sống “tốt đời, đẹp đạo”, đóng góp tích cực vào sự phát triển Thủ đô và đất nước…

Thông qua các hoạt động trên nhằm tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân tộc, tôn giáo trong việc tập hợp, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đề cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thành phố về dân tộc, tôn giáo.

Nguồn Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội


29-09-2021

19 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL