Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh năm 2013

Căn cứ nghị định 116/2007/NĐ-CP ngày 10/7/2007 của Chính phủ về Giáo dục Quốc phòng - An ninh; Thực hiện Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy và kế hoạch bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh năm 2013. Ngày 29/6/2013, Trường Đại học Dược Hà Nội khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức về Quốc phòng - An ninh cho cán bộ viên chức thuộc đối tượng 4, đối tượng 5 và đối tượng 5 mở rộng. 

Các học viên được học tập, nghiên cứu các chuyên đề về: Chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Một số vấn đề kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường Quốc phòng - An ninh; Quản lý bảo vệ chủ quyền biển đảo và biên giới quốc gia Việt Nam; Xây dựng hoạt động của lực lượng tự vệ, dự bị động viên cơ quan đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; Một số vấn đề cơ bản bảo đảm an ninh chính trị, tư tưởng, văn hóa, kinh tế, xã hội; Nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, Nghĩa vụ quân sự, An ninh quốc gia, Dân quân tự vệ và Pháp lệnh dự bị động viên; Vũ khí công nghệ cao và cách phòng tránh, đánh trả địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao; Một số vấn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; Các trạng thái quốc phòng, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng.

Học tập nghiên cứu các chủ đề trên có vị trí rất quan trọng, giúp cho cán bộ, đảng viên của nhà trường có nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình hiện nay, trên cơ sở đó tạo ra sự chuyển biến cả trong nhận thức và hành động về công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Qua đó giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức trách nhiệm, chủ động và sẵn sàng đối phó với mọi tình huống xấu có thể xảy ra; góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn trong đơn vị và địa bàn; kiên quyết làm thất bại âm mưu, thủ đoạn "Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta.
Phát biểu khai mạc lớp học PGS.TS Nguyễn Đăng Hòa, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhấn mạnh việc học tập quán triệt các chuyên đề về quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ quan trọng, giúp cho cán bộ, đảng viên có nhận thức đúng đắn về quan điểm, đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước; nắm vững nguyên tắc, cơ chế lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của nhà nước về quốc phòng, an ninh; nhận rõ về đối tượng, đối tác, về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta. Vi vậy Nhà trường yêu cầu các cán bộ tham gia lớp học gương mẫu, chấp hành nghiêm thời gian quy định để lớp học đạt được mục đích yêu cầu đề ra.
Lớp có 186 cán bộ tham gia học tập, theo kế hoạch lớp học kết thúc vào ngày 02/7/2013.

Thượng tá Đoàn Hồng Mạnh, Trưởng Bộ môn giáo dục quốc phòng thay mặt Ban tổ chức điều hành lớp học

 PGS,TS Nguyễn Đăng Hòa, Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng phát biểu khai mạc
Đại tá, Thạc sĩ Nguyễn Văn Hậu - giảng viên Học viện chính trị - quân sự báo cáo viên tại lớp học

 Trung tá, Thạc sĩ Nguyễn Trung Kiên - giảng viên Học viện an ninh nhân dân báo cáo viên tại lớp học


Quang cảnh lớp học


02-07-2013

34 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL