Hội nghị khoa học

 

- Chủ đề: HỘI NGHỊ KHOA HỌC BỘ MÔN HÓA ĐẠI CƯƠNG VÔ CƠ

- Thời gian: Tháng 7/2010
- Đại điểm: Phòng Hội đồng – Trường Đại học Dược Hà Nội
- Số lượng đại biểu: 11
- Mục đích:
  • Tổng kết các công trình nghiên cứu khoa học điển hình tại bộ môn từ năm 2005-2010.
  • Thảo luận các hướng nghiên cứu khoa học trong bộ môn.
  • Phát triển công tác nghiên cứu khoa học của cac giảng viên trẻ trong bộ môn trong thời gian tới.
- Kết quả:
  • Đã tổng kết các đề tài nghiên cứu có kết quả tốt trong Bộ môn từ năm 2005-2010 (có 4 báo cáo được trình bày và thảo luận tại Hội nghị)
  • Đã thảo luận các hướng nghiên cứu mới về nguyên tố vi lượng,các hợp chấtcó ứng dụng trong y dược dùng làm thuốc, ảnh hưởng của các nguyên tố này đến sức khỏe con người.
  • Đã đưa ra các giải pháp và đề xuất để thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học cho các Giảng viên trong Bộ môn.


03-08-2012

74 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL