Danh mục giáo trình, tài liệu và đề tài đã ngiên cứu

​I. Danh mục giáo trình, tài liệu giáo trình đã biên soạn

      1 - Hóa đại cương Vô cơ, Tập 1, Nhà xuất bản y học, 2015

      2 - Hóa đại cương Vô cơ, Tập 2, Nhà xuất bản y học, 2015

      3 - Thực tập Hóa đại cương - Vô cơ, Trường Đại học Dược Hà Nội, 2004

      4 - Hóa phân tích: Lý thuyết và thực hành, Nhà xuất bản y học, 2007

      5 - Câu hỏi trắc nghiệm Hóa đại cương - Vô cơ

II. Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học từ 2010-2022

      1 - Nghiên cứu bào chế viên nén hai lớp giải phóng kéo dài đạt tiêu chuẩn USP 38


03-08-2012

410 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL