Công văn số: 400 /DHN-KT&KĐCL, ngày 22 tháng 7 năm 2011

Về việc lấy ý kiến của các đơn vị về dự thảo chuẩn đầu ra ngành đào tạo Dược học, trình độ Cao đẳng.

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐH DƯỢC HÀ NỘI
Số: 400 /DHN-KT&KĐCL
V/v lấy ý kiến của các đơn vị về dự thảo chuẩn đầu ra ngành đào tạo Dược học, trình độ Cao đẳng
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 7  năm 2011
Kính gửi: Các đơn vị trong trường
Triển khai thực hiện công văn số 2196/BGDĐT-GDĐH, ngày 22/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo, Ban xây dựng chuẩn đầu ra Trường Đại học Dược Hà Nội đã tiến hành xây dựng dự thảo chuẩn đầu ra cho ngành đào tạo Dược học, trình độ Cao đẳng và đăng tải trên website của Trường (http://).
Kính đề nghị toàn thể cán bộ viên chức và các cá nhân liên quan tiếp tục đóng góp, bổ sung ý kiến để hoàn thiện chuẩn đầu ra ngành đào tạo Dược học, trình độ Cao đẳng của Trường. ‎
Ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng, Trường Đại học Dược Hà Nội, 13-15 Lê Thánh Tông, Hà Nội trước ngày 30/08/2011 (DS. Đào Nguyệt Sương Huyền, Điện thoại: 04.39335535, Mobile: 0988035685) hoặc qua địa chỉ email: khaothikdcl@hup.edu.vn
Trân trọng !
Nơi nhận:
-Như kính gửi;
-Ban giám hiệu;
-Website;
-Lưu KTKĐCL; HCTH.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Thái Nguyễn Hùng Thu
DUTHAOCHUANDAURACD.docDUTHAOCHUANDAURACD.doc


05-09-2012

40 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL