Chức năng nhiệm vụ BM Ngoại ngữ

I. Chức năng
Bộ môn Ngoại ngữ có chức năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo chương trình chi tiết đã được phê duyệt các môn học Ngoại ngữ, tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ phù hợp với chuyên môn. Quản lý viên chức bộ môn, đào tạo bồi dưỡng cán bộ. Tổ chức các cuộc thi Olympic ngoại ngữ trong nhà trường và tham gia giáo dục rèn luyện sinh viên.
II. Nhiệm vụ
1. Hoạt động đào tạo:
* Các môn học được phân công giảng dạy:
- Tiếng Anh chuyên ngành cho hệ đào tạo: Cao học, chuyên khoa 1.
- Ngoại ngữ cho hệ đào tạo: Đại học chính quy, liên thông, cao đẳng, trung cấp.
* Chương trình và giáo trình:
- Xây dựng chương trình chi tiết cho các môn học, học phần được phân công.
- Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy do nhà trường giao cho: phân công cán bộ giảng dạy, đảm bảo chất lượng đào tạo, tiến độ giảng dạy .
- Biên soạn giáo trình, sách giáo khoa, cải tiến chương trình, phương pháp giảng dạy và phương pháp đánh giá.
- Cập nhật và đổi mới phương pháp giảng dạy, dự giờ của các cán bộ trong bộ môn để trao đổi kinh nghiệm và nâng cao chất lượng.
* Kiểm tra, thi và đánh giá:
- Tổ chức kiểm tra định kỳ, ra đề và chấm thi hết học phần theo đúng yêu cầu đó đăng ký trong chương trỡnh chi tiết.
- Tổ chức xây dựng bộ test phục vụ đánh giá kết quả học tập của học viên một cách thường xuyên, liên tục cập nhật bộ test để tiến tới xây dựng ngân hàng đề thi và kiểm tra.
- Đảm bảo các nội dung đánh giá phù hợp với nôi dung giảng dạy và phân loại được người học.
- Quản lý và lưu trữ tốt kết quả học tập của học viên.
* Đảm bảo và tăng cường chất lượng đào tạo.
- Xây dựng phương hướng học thuật cho môn học. Đẩy mạnh triển khai việc áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực, có tổng kết rút kinh nghiệm để nhân rộng.
- Thống nhất nội dung giảng dạy để đảm bảo mọi đối tượng học viên đều được cung cấp các nội dung kiến thức cơ bản như nhau trong cùng một năm học.
- Nội dung giảng dạy phải luôn được cập nhật các kiến thức mới phù hợp với sự phát triển của thực tế và phải được thống nhất trong toàn bộ mụn.
- Tạo điều kiện để học viên có nhiều cơ hội rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ và giao tiếp.
- Quản lý tốt tiến độ giảng dạy, phân công giảng dạy phù hợp với năng lực của các giảng viên.
- Theo dõi việc học tập của học viên theo đúng các qui định của nhà trường và qui chế đào tạo.
- Tổ chức các cuộc thi Olympic ngoại ngữ cho sinh viên trong trường.
2. Hoạt động khoa học công nghệ:
- Đăng ký và triển khai đề tài nghiên cứu khoa học. Tổ chức sinh hoạt khoa học.
- Tham gia hội nghị khoa học trong và ngoài trường, mở rộng hợp tác khoa học với các đơn vị bạn. Kết hợp tốt nghiên cứu khoa học và đào tạo.
3. Nhiệm vụ khác:
- Xây dựng mục tiêu đào tạo, phương hướng phát triển của nhà trường của ngành trong từng giai đoạn.
- Tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể và hoàn thành tốt các nhiệm vụ khác do nhà trường giao.
III. Quản lý đơn vị
Giao ban bộ môn thường xuyên, tối thiểu 2 tuần/lần để điều chỉnh kịp thời các khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức giảng dạy. Phân công quản lý theo mảng công việc.
Có kế hoạch phân công giảng dạy cụ thể, theo dõi tiến độ thực hiện. Các giảng viên và kỹ thuật viên phải chấp hành các qui định hiện hành của nhà nước, nhà trường; có trách nhiệm thực hiện tốt và đúng tiến độ nhiệm vụ được phân công.
Xây dựng và phát triển phương hướng học thuật, quy hoạch phát triển dài hạn của bộ môn, xây dựng bộ môn vững mạnh về mọi mặt.
Khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức của bộ môn được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý, ngoại ngữ, tin học... Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ viên chức của bộ môn.
Quản lý và khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường, bộ môn.


06-08-2012

122 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL