Hóa học - Kinh tế chính trị Mác - Lênin

   CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN

  1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên môn học:                                                Kinh tế chính trị Mác – Lênin

                                                                        (Marxist - Leninist political economy)

Tên học phần:                                               Kinh tế chính trị Mác – Lênin

                                                                        (Marxist - Leninist political economy)

Mã học phần:                                                

Bộ môn giảng dạy chính:                Lý luận chính trị                  

Bộ môn phối hợp:                            Không

Đào tạo trình độ:                             Đại học

Ngành học:                                     Hóa học

Định hướng:                                     

Loại học phần:                                Bắt buộc

Số tín chỉ:                                           02                               

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):30 tiết

Lý thuyết: 21 tiết

Seminar: 9 tiết

Các học phần tiên quyết: Triết học Mác - Lênin                        

  1. MÔ TẢ HỌC PHẦN

            Học phần Kinh tế chính trị Mác – Lênin cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về nền kinh tế thị trường và kinh tế thị trường định hướng XHCN; các quan hệ lợi ích kinh tế trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

    3. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN

3.1. Chuyên cần (10%): 

Điểm danh trên lớp:

  • Tham dự đầy đủ           : 10 điểm
  • Tham dự 80 – <100%  : 8 điểm
  • Tham dự  < 80%           : 0 điểm và không được tham gia thi hết học phần.

3.2. Thực hành/ Seminar (30%): 

Tổ chức Seminar theo nhóm: Chấm điểm theo thang điểm 10, điểm cuối cùng là điểm trung bình chung các bài Seminar

3.3. Thi hết học phần (60%): 

  • Hình thức: Bài thi tự luận theo thang điểm 10
  • Thời gian: 60 phút
  • Không sử dụng tài liệu


07-12-2022

27 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL