Lý lịch khoa học các giảng viên năm 2024

Giảng viên bộ môn hóa đại cương vô cơ

Lý lịch Giảng viên Mai Xuân Bách

Lý lịch Giảng viên Nguyễn Thị Ngọc Hà

Lý lịch Giảng viên Hoàng Thị Tuyết Nhung

Lý lịch Giảng viên Trần Đình Nghĩa

Lý lịch khoa học giảng viên Lê Đình Quang


20-03-2024

38 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL