Phân công nhiệm vụ cán bộ viên chức trong đơn vị

1. Trưởng bộ môn:

Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành mọi hoạt động giảng dạy, NCKH của bộ môn.

Triển khai thực hiện các kế hoạch giảng dạy và các chủ trương trong năm học của nhà trường.

Xây dựng quy hoạch phát triển và định hướng học thuật của bộ môn. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn cho cán bộ trong bộ môn. Được hưởng phụ cấp chức vụ và miễn giảm giờ giảng theo tiêu chuẩn.

2. Giáo vụ bộ môn

Cùng với phụ trách bộ môn điều hành các hoạt động về đào tạo, NCKH của bộ môn. Trực tiếp phụ trách công tác giáo vụ của bộ môn. Thay mặt phụ trách bộ môn khi cần thiết. Được miễn giảm giờ giảng theo tiêu chuẩn.

3. Giáo tài bộ môn

Quản lý toàn bộ trang thiết bị, máy móc, vật tư và hoá chất của bộ môn. Lập dự trù và có kế hoạch lĩnh nguyên liệu và hoá chất cho các đợt thực tập. Được miễn giảm giờ giảng theo tiêu chuẩn.

4. Các giảng viên trong bộ môn

Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo qui định: số giờ giảng và giờ NCKH chuẩn. Mỗi giảng viên có nhiệm vụ phấn đấu để giảng lý thuyết toàn bộ giáo trình của bộ môn. Tham gia hoặc chủ trì các đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên. Được đi học để nâng cao trình độ, đáp ứng nhu cầu đào tạo của nhà trường và yêu cầu học thuật của bộ môn.

5. Các kỹ thuật viên trong bộ môn

- Có trách nhiệm cùng giảng viên thực hiện các học phần thực hành tại các phòng thí nghiệm: chuẩn bị hoá chất, thuốc thử, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm…

- Cùng với giảng viên lập dự trù nguyên liệu, hoá chất cho mỗi đợt thực tập sát với thực tế yêu cầu.

- Có trách nhiệm và đôn đốc việc vệ sinh phòng thí nghiệm và sắp xếp dụng cụ, hoá chất vào đúng nơi quy định.

- Phối hợp cùng giảng viên trong việc thực hiện các đề tài NCKH theo yêu cầu của chủ nhiệm đề tài.

- Thực hiện chế độ trực nhật bộ môn theo tuần. Kỹ thuật viên được hưởng các quyền lợi về làm thêm giờ, về chế độ trả công lao động trong các đề tài NCKH, được đi học để nâng cao trình độ.


27-02-2016

71 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL