LỊCH THỰC TẬP DƯỢC LÂM SÀNG TUẦN 4-16/4 (TT BÙ NGHỈ GIỖ TỔ) - HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022

LỊCH THỰC TẬP DƯỢC LÂM SÀNG TUẦN 4-16/4 (TT BÙ NGHỈ GIỖ TỔ)

Tuần 8 (4-9/4)

Bài 4: Thực hành tra cứu tương tác thuốc - thuốc, thuốc - thức ăn, đồ uống

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

SÁNG

1,2,3 O

4,5,6 M

7,8,9 N

1,2,3 M

4,5,6 O

1,2,3 Q

ThS. Phương + TS. Sơn

 

TS. Sơn

ThS. Phương

ThS. Phương

TS. Sơn

ThS. Trang

 

PGS. Hải

TS. Hải

ThS. Duy

ThS. Thủy

PGS. Hải

 

 

 

 

 

 

10,11,12 M

(ThS. Thủy+ThS. Duy)

TT bài tương tác đơn

Bù cho thứ 2 ngày 11/4

 

CHIỀU CA 1

10,11,12 M

10,11,12 N

4,5,6 P

1,2,3 P

7,8 P+10 Q

4,5,6 Q

PGS. Hải + TS. Sơn

 

ThS. Thủy

TS. Hải

PGS. Hải

ThS. Trang

TS. Sơn

 

TS. Hải

PGS. Hải

ThS. Trang

ThS. Duy

ThS. Duy

 

CHIỀU CA 2

1,2,3 N

7,8,9 O

7,8,9 M

10,11,12 O

4,5,6 N

7,8,9 Q

ThS. Trang + TS. Hải

 

TS. Sơn

ThS. Trang

ThS. Trang

ThS. Trang

ThS. Thủy

 

TS. Hải

TS. Sơn

TS. Hải

ThS. Duy

TS. Sơn

 

 

 

 

 

Tuần 9 (11-16/4)

Bài 5. Phân tích các tương tác thuốc có trong bệnh án/đơn thuốc -

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

SÁNG

1,2,3 O

PGS. Hải

ThS. Thủy

Bù vào ST3

4,5,6 M

7,8,9 N

1,2,3 M

4,5,6 O

1,2,3 Q

 

TS. Sơn

TS. Sơn

ThS. Duy

ThS. Thủy

ThS. Phương

 

ThS. Duy

TS. Hải

ThS. Trang

ThS. Duy

PGS. Hải

 

1,2,3 O

(PGS. Hải

+ThS. Thủy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU CA 1

10,11,12 M

ThS. Thủy

TS. Hải

(Bù vào Sáng thứ 7 ngày 9/4)

10,11,12 N

4,5,6 P

1,2,3 P

7,8 P+10 Q

4,5,6 Q

 

TS. Hải

PGS. Hải

ThS. Thủy

ThS. Trang

ThS. Thủy

 

TS. Sơn

ThS. Thủy

PGS. Hải

ThS. Duy

TS. Hải

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU CA 2

1,2,3 N

ThS. Duy

ThS. Trang

Bù vào ca 2 CT3

7,8,9 O

7,8,9 M

10,11,12 O

4,5,6 N

7,8,9 Q

 

TS. Sơn

ThS. Trang

ThS. Duy

TS. Hải

ThS. Trang

 

TS. Hải

ThS. Duy

ThS. Trang

ThS. Trang

ThS. Duy

 

 

1,2,3 N

(ThS. Duy+ThS.Trang)

 

 

 

 

 

 

Tệp đính kèm:

TT Tuan tu 4-16.4 BU 10.3- Gui SV.docx


12-12-2022

44 5 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL