Danh mục giáo trình, tài liệu tham khảo do Bộ môn Bào chế biên soạn giai đoạn trước năm 2005

 

TT
Tên sách
Nơi XB
Tác giả
1
Giáo trình kỹ thuật bào chế các dạng thuốc, giáo trình thực tập bào chế và một số tài liệu dịch
In roneo
Trước 1973
 
2
Kỹ thuật bào chế các dạng thuốc, tập 1
NXB Y Học 1973
Đặng Thị Hồng Vân, Lê Văn Truyền
3
Kỹ thuật bào chế các dạng thuốc, tập 2
NXB Y Học 1976
Đặng Thị Hồng Vân, Lê Văn Truyền, Phan Kim Dung
4
Kỹ thuật bào chế các dạng thuốc, tập 3
NXB Y Học 1978
Đặng Thị Hồng Vân, Lê Văn Truyền, Phan Kim Dung, Võ Xuân Minh
5
Kỹ thuật bào chế các dạng thuốc, tập 1
NXB Y Học 1989
Đặng Thị Hồng Vân, Đỗ Minh, Lê Văn Truyền, Hoàng Đức Chước
6
Kỹ thuật bào chế các dạng thuốc, tập 2
NXB Y Học 1991
Đặng Thị Hồng Vân, Vũ Văn Thảo, Phạm Ngọc Bùng, Võ Xuân Minh
7
Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc, tập 1
ĐH Dược HN 1997
Võ Xuân Minh, Nguyễn Đăng Hoà, Nguyễn Thị Năm, Nguyễn Thị Nga, Hoàng Đức Chước, Phạm Ngọc Bùng
8
Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc, tập 2
ĐH Dược HN 1997
Phạm Ngọc Bùng, Nguyễn Văn Long, Vũ Văn Thảo, Võ Xuân Minh
9
Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc
NXB Y Học 1998
Võ Xuân Minh, Nguyễn Văn Long, Nguyễn Đăng Hoà, Phạm Quốc Bảo
10
Bộ câu hỏi chạy trạm OSPE
NXB Y Học 1998
 
11
Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc, tập 1
NXB Y Học 2002
Phạm Ngọc Bùng, Hoàng Đức Chước, Võ Xuân Minh, Nguyễn Đăng Hoà
12
Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc, tập 2
NXB Y Học 2002
Phạm Ngọc Bùng, Nguyễn Văn Long, V. X Minh, Phạm Thị Minh Huệ, Vũ Văn Thảo
13
Thực tập bào chế
ĐH Dược HN, 2002
Phạm Ngọc Bùng, Hoàng Đức Chước Nguyễn Đăng Hoà, Nguyễn Trần Linh, Nguyễn Văn Long, Phạm Thị Minh Huệ, Vũ Văn Thảo
14
Sinh dược học bào chế
NXB Y Học 2004
Phạm Ngọc Bùng, Nguyễn Văn Long, Võ Xuân Minh, Nguyễn Đăng Hoà, Vũ Văn Thảo
15
Một số chuyên đề về bào chế hiện đại
NXB Y Học 2005
Phạm Ngọc Bùng, Nguyễn Văn Long, Võ Xuân Minh, Nguyễn Đăng Hoà, Phạm Thị Minh Huệ, Hoàng Ngọc Hùng


02-08-2012

215 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL