Các hình thức thi đua đã được khen thưởng

 

·Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

1975

Huân chương Lao động hạng Ba

 

2004

Huân chương Lao động hạng Ba

Số 966/2004/QĐ-CTN ngày 13/12/2004 của CTN

1972-1984

Cờ thi đua đạt đanh hiệu Tổ lao động Xã Hội Chủ Nghĩa 12 năm liền

 

2008

Bằng khen của Thủ tướng CP

Số 756/QĐ-TTg ngày 17/6/2008 của Thủ tướng chính phủ

2014

Bng khen ca th tướng chính ph

Số 470/QĐ-TTg ngày 2/4/2014

2000

Bằng khen của Bộ Y Tế

 

2004

Bằng khen của Công đoàn ngành Giáo dục

 

2005

Bằng khen của Bộ Y tế

Số 631/QĐ-BYT ngày 14/3/2005 của Bộ Y tế

2006

Bằng khen của Bộ Y tế

Số 4932/QĐ-BYT ngày 30/11/2006 của Bộ Y tế

2009

Bằng khen của Bộ Y tế

Số 915/QĐ-BYT ngày 20/3/2009 của Bộ Y tế

2011

Bằng khen của Bộ Y tế

Số 3381/QĐ-BYT ngày 16/9/2011 của Bộ Y tế

  2015

 

Bằng khen của Bộ Y tế

Số 5035/QĐ-BYT ngày 27/11/2015 của Bộ Y tế

  2018

Bằng khen của Bộ Y tế

Số 2949/QĐ-BYT ngày 16/05/2018 của Bộ Y tế

  2021

Bằng khen của Bộ Y tế

Số 5043/QĐ-BYT ngày 01/11/2021 của Bộ Y tế

 

·Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2006-2007

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 2329/QĐ-BYT ngày 30/6/2008 của Bộ Y tế

2007-2008

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 2345/QĐ-BYT ngày 30/6/2009 của Bộ Y tế

2009-2010

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 929/QĐ-BYT ngày 31/3/2011 của Bộ Y tế

2010-2011

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 441/QĐ-BYT ngày 15/02/2012 của Bộ Y tế

2011-2012

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 581/QĐ-BYT ngày 20/02/2012 của Bộ Y tế

2013-2014

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 5148/QĐ-BYT ngày 12/12/2014 của Bộ Y tế

2014 - 2015

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 5594/QĐ-BYT ngày 30/12/2015 của Bộ Y tế

2016 - 2017

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 4785/QĐ-BYT ngày 24/10/2017 của Bộ Y tế

2017 - 2018

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 6627/QĐ-BYT ngày 16/10/2018 của Bộ Y tế

2019 - 2020

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 04/QĐ-BYT ngày 04/01/2021 của Bộ Y tế

2020 - 2021

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 5042/QĐ-BYT ngày 01/11/2021 của Bộ Y tế

 

 

 ​


10-12-2022

74 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL