Thực hiện hoạt động giảng dạy, học tập để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

​​Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và các Bộ, ngành chức năng về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Nhà trường thông báo tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên thuốc Trường thực hiện các nội dung sau: (Chi tiết trong file đính kèm)

​​ 89 DHN.HCTH (Thực hiện hoạt động giảng dạy, học tập để phòng, chống dịch bệnh Covid-19).pdf89 DHN.HCTH (Thực hiện hoạt động giảng dạy, học tập để phòng, chống dịch bệnh Covid-19).pdf


22-02-2020

36 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL