Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng CDNN GVCC (hạng I); GVC (hạng II)

​Học viện Quản lý giáo dục có Công văn số 56/HVQLGD-TTBD ngày 05/10/2020 về việc mở lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GVC, GVCC

​​ 561 HVQLGD-TTBD_Mở lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GVC (hạng I) GVCC (hạng II).pdf561 HVQLGD-TTBD_Mở lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GVC (hạng I) GVCC (hạng II).pdf


16-10-2020

31 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL