Thông báo về việc đóng góp ý kiến hoàn thiện Dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Dược Hà Nội

Thực hiện Luật số 34/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật số 34/2018/QH14; Công văn số 5937/BYT-TCCB ngày 30/10/2020 của Bộ Y tế về việc thực hiện công tác tổ chức cán bộ sau khi Hội đồng trường được công nhận; Nghị quyết số 10-NQ/ĐU ngày 05/11/2020 của Đảng ủy Trường và các văn bản quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và điều kiện thực tế của Trường, Nhà trường đã xây dựng Dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Dược Hà Nội (Dự thảo 3) và gửi tới các đơn vị để lấy ý kiến đóng góp (tài liệu đính kèm).

​​ 15TB-DHN Đóng góp ý kiến hoàn thiện DTQCTCHĐ của Trường Đại học Dược Hà Nội.pdf15TB-DHN Đóng góp ý kiến hoàn thiện DTQCTCHĐ của Trường Đại học Dược Hà Nội.pdf


26-10-2021

128 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL