Thông báo về việc công khai danh sách các thành viên được đề cử tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Dược Hà Nội năm 2024

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên nghành và Hội đồng Giáo sư cơ sở;

            Căn cứ vào nhu cầu và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở;

            Ngày 10/5/2024, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Nhà trường đã họp và đề cử các thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Dược Hà Nội năm 2024. Danh sách đề cử gồm các thành viên sau:

TT

Họ và tên ứng viên

Học hàm, học vị

Đơn vị công tác

1

Nguyễn Hải Nam

GS.TS

Hiệu trưởng

2

Đinh Thị Thanh Hải

PGS.TS

Phó Hiệu trưởng

3

Nguyễn Mạnh Tuyển

PGS.TS

Phó Hiệu trưởng

4

Phạm Thị Minh Huệ

GS.TS

Khoa Bào chế - CNDP

5

Nguyễn Ngọc Chiến

GS.TS

Viện CNDP Quốc gia

6

Nguyễn Đăng Hòa

PGS.TS

Khoa Bào chế - CNDP

7

Nguyễn Thị Kiều Anh

PGS.TS

Khoa Hóa phân tích và KNT

8

Phùng Thanh Hương

PGS.TS

Khoa Công nghệ sinh học

9

Đỗ Hồng Quảng

PGS.TS

Phòng Quản lý Đào tạo

                                                (Danh sách gồm 09 thành viên)

            Danh sách này là cơ sở để Hiệu trưởng quyết định thành lập Hội đồng giáo sư cở Trường Đại học Dược Hà Nội năm 2024.

Link Lý lịch khoa học của các thành viên: LLKH HDGSCS

                                                           


10-05-2024

94 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL