Thông báo tuyển sinh đi học tại Vương quốc Căm-pu-chia năm 2021

Bộ Giáo dục và Đào tạo có Thông báo số 481/TB-BGDĐT ngày 19/5/2021 Thông báo tuyển sinh đi học tại Vương quốc Căm-pu-chia năm 2021​

​​ 724 (481 TB-BGDĐT) Thông báo tuyển sinh đi học tại Vương quốc Căm-phu-chia năm 2021.pdf724 (481 TB-BGDĐT) Thông báo tuyển sinh đi học tại Vương quốc Căm-phu-chia năm 2021.pdf


22-05-2021

50 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL