Thông báo tuyển sinh đi học tại Vương quốc Căm-pu-chia năm 2020

​Bộ Giáo dục và Đào tạo có Thông báo số 515/TB-BGDĐT ngày 30/6/2020 về việc Thông báo tuyển sinh đi học tại Vương quốc Căm-pu-chia năm 2020​

​​ 515 TB-BGDĐT_Thông báo TS đi học tại Vương quốc Campuchia năm 2020.pdf515 TB-BGDĐT_Thông báo TS đi học tại Vương quốc Campuchia năm 2020.pdf


03-07-2020

22 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL