Thông báo tuyển sinh đi học tại Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào năm 2020

​Bộ Giáo dục và Đào tạo có Thông báo số 514/TB-BGDĐT ngày 30/6/2020 về việc Thông báo tuyển sinh đi học tại Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào năm 2020​

​​ 514 TB-BGDĐT_Thông báo TS đi học tại nước CHDCND Lào năm 2020.pdf514 TB-BGDĐT_Thông báo TS đi học tại nước CHDCND Lào năm 2020.pdf


03-07-2020

17 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL