Thông báo hỗ trợ nộp đơn đăng ký quốc tế sáng chế nguồn gốc Việt Nam theo Hiệp ước hợp tác sáng chế (PCT)

​​Kế hoạch năm 2020, Cục Sở hữu trí tuệ dự kiến hỗ trợ một số lượng nhất định những sáng chế nguồn gốc Việt Nam có đủ điều kiện, gồm các đơn đã nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ từ tháng 5/2019 tới nay và các đơn nộp mới từ nay đến tháng 5/2020 theo hệ thống nộp đơn trực tuyến (ePCT). Nhà trường xin gửi thông báo tới các Bộ môn/đơn vị.

​​ 78 TB-DHN Thông báo hỗ trợ đơn đăng ký quốc tế sáng chế nguồn gốc VN theo Hiệp ước PCT.pdf78 TB-DHN Thông báo hỗ trợ đơn đăng ký quốc tế sáng chế nguồn gốc VN theo Hiệp ước PCT.pdf


26-02-2020

26 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL