Thông báo dừng cung cấp dịch vụ mạng toàn trường để phục vụ công tác thi tốt nghiệp

Đểđảm bảo an toàn và an ninh dữ liệu thi tốt nghiệp môn Lý thuyết tổng hợp bằng hình thức trắc nghiệm, nhà trường sẽ dừng cung cấp dich vụ mạng của toàn bộ đơn vị trong trường:

Bắt đầu từ 17h ngày 25/6/2021 đến 17h ngày 26/6/2021

Kính đề nghị các đơnvị thông báo nội dungnày tới toànbộ cán bộ người lao động ở trong đơn vị mình để biết và sắp xếp kế hoạch làm việc hợp lý. ​

​​ 279 TB-DHN Dừng cung cấp dịch vụ mạng toàn trường để phục vụ công tác thi tốt nghiệp.pdf279 TB-DHN Dừng cung cấp dịch vụ mạng toàn trường để phục vụ công tác thi tốt nghiệp.pdf


25-06-2021

16 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL