Thông báo điều chỉnh kế hoạch giảng dạy, học tập để phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

​Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh/thành phố trong những ngày qua, Nhà trường thực hiện điều chỉnh việc giảng dạy, học tập từ ngày 10/8/2020 đến 22/8/2020 (Chi tiết xem file đính kèm)

​​ 343 TB-DHN Điều chỉnh kế hoạch giảng dạy học tập để phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.pdf343 TB-DHN Điều chỉnh kế hoạch giảng dạy học tập để phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.pdf


07-08-2020

12 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL