Thông báo các lớp bồi dưỡng của Học viện quản lý giáo dục

​Học viện quản lý giáo dục có Công văn số 332/HVQLGD-TTBD ngày 07/5/2021 về việc mở các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giảng viên chính (hạng II) và Công văn số 330/HVQLGD-TTBD ngày 07/5/2021 về việc đề nghị phối hợp mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng

​​ 687 (332 HVQLGD-TTBD) Mở các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn CDNN Giảng viên chính (hạng II).pdf687 (332 HVQLGD-TTBD) Mở các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn CDNN Giảng viên chính (hạng II).pdf


22-05-2021

44 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL