Thi tuyển Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

Bộ Y tế có Thông báo số 06/TB-BYT về việc thi tuyển Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo
(Thông tin chi tiết xem file đính kèm).​18(06TB-BYT) Thi tuyển Cục trưởng Cục KHCN và Đào tạo.pdf18(06TB-BYT) Thi tuyển Cục trưởng Cục KHCN và Đào tạo.pdf


10-01-2019

34 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL