Lựa chọn đơn vị thực hiện thẩm định giá thiết bị

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo việc lựa chọn đơn vị thẩm định giá thiết bị với các nội dung sau:

 1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản thẩm định giá:
 • Tên đơn vị: Trường Đại học Dược Hà Nội.
 • Địa chỉ: Số 13-15 Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
 1. Tài sản thẩm định giá: Thẩm định giá thiết bị thuộc dự án: “Xây dựng Trường Đại học Dược Hà Nội ngang tầm khu vực” (danh sách đính kèm).
 2. Mục đích thẩm định giá: Kết quả thẩm định giá để Trường Đại học Dược Hà Nội làm cơ sở phê duyệt dự toán thiết bị thuộc dự án: “Xây dựng Trường Đại học Dược Hà Nội ngang tầm khu vực” theo quy định hiện hành;
 3. Tiêu chí lựa chọn đơn vị thẩm định giá: Doanh nghiệp thẩm định giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, có tên trong danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ tài chính;
 • Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 • Doanh nghiệp thẩm định giá có kinh nghiệm, năng lực trong lĩnh vực thẩm định giá;
 • Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm các chi phí khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá,...)
 1. Hồ sơ đăng ký:

- Văn bản tham gia đề nghị thẩm định giá;

- Hồ sơ pháp lý: Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập doanh nghiệp, Danh sách các doanh nghiệp, thẩm định viên đủ điều kiện thẩm định giá năm 2024 theo Thông báo của Bộ tài chính;

- Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (đã bao gồm chi phí thẩm định).

 1. Địa điểm, thời gian, hình thức nộp hồ sơ:

- Địa điểm nộp hồ sơ: Số 13-15 Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. (Liên hệ CN. Nguyễn Hữu Hoàng -Số ĐT: 0982977788)

- Thời gian nộp hồ sơ: trước 16h30 ngày 05/01/2024.

- Hình thức nộp hồ sơ: Hồ sơ có thể nộp trực tiếp (người nộp phải mang giấy giới thiệu của doanh nghiệp đăng ký tham gia thẩm định giá và chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân) hoặc theo đường bưu điện trước 16h30 ngày 08/01/2024.

Trường Đại học Dược Hà Nội sẽ có văn bản thông báo kết quả cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, không hoàn trả hồ sơ đối với những đơn vị không được lựa chọn.

Thông báo này được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Trường Đại học Dược Hà Nội, rất mong được sự quan tâm và phối hợp của các đơn vị.

Trân trọng !

Tệp đính kèm:

657TB-DHN Lựa chọn đơn vị thực hiện thẩm định giá thiết bị.pdf
Danh mục Thiết bị CNTT đề nghị thẩm định giá (kem theo thống báo lựa chọn đơn vị TĐG).pdf
Danh mục thiết bị xây dựng đề nghị thẩm định giá (kem theo thống báo lựa chọn đơn vị TĐG).pdf
Danh mục Vật tư xây dựng đề nghị thẩm định giá (kem theo Thống báo lựa chọn đơn vị TĐG).pdf


10-01-2024

276 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL