Lấy ý kiến rộng rãi Dự thảo Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm đối với các chức vụ quản lý đơn vị

Thực hiện chỉ đạo của tập thể Lãnh đạo Trường, Ban Tư vấn và Tổ soạn thảo đã xây dựng dự thảo Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm đối với các chức vụ quản lý đơn vị.

Nhà trường tiếp tục tổ chức lấy ý kiến góp ý rộng rãi của toàn thể VC-NLĐ và các cá nhân có liên quan cho Bản dự thảo lần cuối. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Phòng Tổ chức – Hành chính: ThS. Lê Phan Tuấn – Trưởng phòng, email: tuanlp@hup.edu.vndinhlt@hup.edu.vn

Toàn bộ Dự thảo kèm Phụ lục được công bố trên website Trường tại địa chỉ http:// mục Thông báo chung.​

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

​​ Quy định BN - BNL  - Lấy ý kiến rộng rãi.pdfQuy định BN - BNL - Lấy ý kiến rộng rãi.pdf


12-11-2021

54 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL