Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm đối với các chức vụ quản lý đơn vị (lần 2)

Thực hiện chỉ đạo của Tập thể lãnh đạo Trường, Ban Tư vấn và tổ soạn thảo đã xây dựng Dự thảo Quy định tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm đối với các chức vụ quản lý đơn vị của Trường Đại học Dược Hà Nội.

Nhà trường xin gửi các đơn vị Dự thảo 2 Quy định đã hoàn thiện theo góp ý của Hội đồng Trường để lấy ý kiến góp ý lần 2 trước khi trình Hội đồng Trường phê duyệt và ban hành.

(Dự thảo 2 xin gửi kèm theo): Thay đổi khoản 1, Điều 6.

​​ 711 DHN-TC-HC Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quy định tiêu chuẩn quy trình bổ nhiệm BNL chức vụ QL đơn vị (thay đổi).pdf711 DHN-TC-HC Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quy định tiêu chuẩn quy trình bổ nhiệm BNL chức vụ QL đơn vị (thay đổi).pdf


29-10-2021

94 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL