Kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo theo nhu cầu xã hội

​​Thực hiện kế hoạch tổ chức các khóa học đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức và kỹ năng Dược năm 2022, Trường Đại học Dược hà Nội Kính gửi đến Quý đơn vị, các nhân Danh mục các khóa học và thời gian dự kiến triển khai Kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo theo nhu cầu xã hội, cụ theo Công văn số 76/DHN-SĐH ngày 21/02/2022

​​ 76DHN-SĐH Kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo theo nhu cầu xã hội.pdf76DHN-SĐH Kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo theo nhu cầu xã hội.pdf


22-02-2022

63 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL