Đăng ký và tổ chức giảng dạy các học phần bổ sung để xét tuyển chương trình thạc sĩ, tiến sĩ

155/TB-DHN

Nhằm đáp ứng nhu cầu của các ứng viên có nguyện vọng đăng ký học bổ sung một số học phần để đảm bảo chuẩn đầu vào phục vụ xét tuyển vào các chương trình thạc sĩ, tiến sĩ của Trường Đại học Dược Hà Nội, Nhà trường thông báo về các phương thức tổ chức giảng dạy/học tập, thời điểm đăng ký, quy định về quản lý và đánh giá học phần và học phí của các học phần học bổ sung như sau:

1. Phương thức tổ chức giảng dạy/học tập và thời điểm đăng ký:

1.1. Tổ chức giảng dạy/học tập cùng các lớp đại học chính quy (đối với các học phần thuộc chương trình đại học) hoặc các lớp cao học (đối với các học phần thuộc chương trình thạc sĩ):

Để tham gia học tập các học phần bổ sung cùng các lớp đại học chính quy (đối với các học phần thuộc chương trình đại học) hoặc các lớp cao học (đối với các học phần thuộc chương trình thạc sĩ), các ứng viên phải đăng ký học bổ sung học phần với Phòng Quản lý Đào tạo trước ngày 15/7 hàng năm (với các học phần tổ chức giảng dạy ở học kỳ I, từ tháng 8 đến tháng 12) hoặc trước 15/12 hàng năm (với các học phần tổ chức giảng dạy ở học kỳ II, từ tháng 1 đến tháng 6).

1.2. Tổ chức giảng dạy/học tập riêng:

Với các ứng viên có nguyện vọng được tổ chức học tập riêng, ứng viên phải đăng ký học bổ sung trước ngày 31/3 hàng năm. Nhà trường sẽ tổ chức giảng dạy/học tập bổ sung trong tháng 4 đến tháng 6 hàng năm để ứng viên hoàn thành chương trình phục vụ cho đợt xét tuyển vào tháng 8.

2. Quy định về quản lý giảng dạy và đánh giá học phần:

Việc triển khai, quản lý giảng dạy và đánh giá học phần thực hiện theo Quy chế đào tạo đại học (đối với các học phần thuộc chương trình đại học) hoặc Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ (đối với các học phần thuộc chương trình cao học) hiện hành của Trường.

3. Học phí của các học phần học bổ sung:

3.1. Với các học phần đăng ký học tập cùng các lớp đại học chính quy (đối với các học phần thuộc chương trình đại học) hoặc các lớp cao học (đối với các học phần thuộc chương trình thạc sĩ):

3.1.1. Các học phần đăng ký học cùng các lớp đại học chính quy:

Mức học phí quy định: 433.000 đ/tín chỉ (Bốn trăm ba ba ngàn đồng/1 tín chỉ).0

3.1.2. Các học phần đăng ký học cùng các lớp cao học:

Mức học phí quy định: 1.100.000 đ/tín chỉ (Một triệu một trăm ngàn đồng/1 tín chỉ).

3.2. Với các học phần đăng ký học riêng:

3.2.1. Các học phần đăng ký học thuộc chương trình đại học chính quy:

Mức học phí quy định: 1.000.000 đ/tín chỉ (Một triệu đồng/1 tín chỉ).

3.2.2. Các học phần đăng ký học thuộc chương trình cao học:

Mức học phí quy định: 1.500.000 đ/tín chỉ (Một triệu năm trăm ngàn đồng/1 tín chỉ).

Tệp đính kèm:

155TB-DHN Đăng ký và tổ chức giảng dạy các học phần bổ sung để xét tuyển chương trình thạc sĩ, tiến sĩ .pdf


14-04-2023

250 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL