Biên bản họp triển khai kế hoạch giảng dạy/học tập HKII (năm học 2019-2020) và tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19

​​Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và các Bộ, ngành chức năng về công tác phòng chống dịch Covid-19, Nhà trường gửi tới các Bộ môn/đơn vị biên bản cuộc họp

​​ 74 BB-DHN Họp triển khai kế hoạch giảng dạy học tập HKII (2019-2020) phòng chống dịch bệnh Covid-19.pdf74 BB-DHN Họp triển khai kế hoạch giảng dạy học tập HKII (2019-2020) phòng chống dịch bệnh Covid-19.pdf


04-03-2020

13 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL