Biên bản họp triển khai hoạt động giảng dạy và học tập để tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và các Bộ, ngành chức năng về công tác phòng chống dịch Covid-19, Nhà trường gửi tới các Bộ môn/đơn vị biên bản cuộc họp

​​ 89 BB-DHN Họp triển khai hoạt động giảng dạy học tập để tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19.pdf89 BB-DHN Họp triển khai hoạt động giảng dạy học tập để tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19.pdf


04-03-2020

27 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL