Biên bản họp Ban Giám hiệu và các phòng ban chức năng trao đổi về thực hiện chế độ làm việc và hoạt động dạy-học để phòng chống dịch bệnh Covid-19 ngày 31-3-2020

​​ 148 BB-DHN Họp BGH và các phòng ban CN về chế độ làm việc giảng dạy học tập phòng dịch Covid-19.pdf148 BB-DHN Họp BGH và các phòng ban CN về chế độ làm việc giảng dạy học tập phòng dịch Covid-19.pdf


01-04-2020

19 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL