Ban hành chuẩn đầu ra ngành đào tạo Hóa dược trình độ Đại học


​Trường Đại học Dược Hà Nội công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo Hóa dược, trình độ Đại học. Nhà trường dự kiến tuyển sinh ngành cử nhân hóa dược bắt đầu từ năm 202002-08-2019

38 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL