Tiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016-2017

​Chi tiết xem trong file đính kèm.

​​ Tiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016-2017 K71.pdfTiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016-2017 K71.pdf

​​ Tiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016-2017 O1K67.pdfTiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016-2017 O1K67.pdf

​​ Tiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016-2017 C1LT50.pdfTiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016-2017 C1LT50.pdf

​​ Tiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016-2017 N4LT48.pdfTiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016-2017 N4LT48.pdf

​​ Tiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016-2017 C1LT49.pdfTiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016-2017 C1LT49.pdf

​​ Tiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016-2017 K68.pdfTiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016-2017 K68.pdf

​​ Tiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016-2017 BH9.pdfTiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016-2017 BH9.pdf

​​ Tiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016-2017 CĐ7.pdfTiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016-2017 CĐ7.pdf

​​ Tiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016-2017 BH10.pdfTiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016-2017 BH10.pdf

​​ Tiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016-2017 K70.pdfTiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016-2017 K70.pdf

​​ Tiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016-2017 C1LT51.pdfTiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016-2017 C1LT51.pdf

​​ Tiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016-2017 K69.pdfTiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016-2017 K69.pdf

​​ Tiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016-2017 BH11.pdfTiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016-2017 BH11.pdf

​​ Tiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016-2017 N_K67.pdfTiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016-2017 N_K67.pdf

​​ Tiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016-2017 M4LT48.pdfTiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016-2017 M4LT48.pdf

​​ Tiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016-2017 LT từ CĐ E1 K1.pdfTiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016-2017 LT từ CĐ E1 K1.pdf

​​ Tiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016-2017 CĐ5.pdfTiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016-2017 CĐ5.pdf

​​ Tiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016-2017 M_K67.pdfTiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016-2017 M_K67.pdf

​​ Tiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016-2017 CĐ6.pdfTiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016-2017 CĐ6.pdf

​​ Tiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016-2017 P1K67.pdfTiến trình giảng dạy và thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016-2017 P1K67.pdf


03-08-2016

11 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL