Thông báo tổ chức thi vớt một số học phần chưa tích lũy cho sinh viên năm cuối

C​hi tiết xem trong file đính kèm

​​ Thông báo tổ chức thi vớt một số học phần chưa tích lũy cho sinh viên năm cuối.pdfThông báo tổ chức thi vớt một số học phần chưa tích lũy cho sinh viên năm cuối.pdf


21-02-2017

45 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL