Thông báo về việc nộp sổ thực tập thực tế của sinh viên đại học chính quy lớp N1, N2 K66

Để chuẩn bị cho đợt thực tập thực tế học kỳ I năm học 2015-2016, Phòng Đào tạo thông báo mỗi sinh viên các lớp N1, N2 khóa 66 chuẩn bị một quyển sổ thực tế (mẫu sổ có trong file đính kèm). Lớp trưởng các lớp thu sổ thực tế của các sinh viên trong lớp và nộp lên phòng Đào tạo trong ngày 02/11/2015 và nhận lại sổ vào ngày 05/11/2015.

​​ Mẫu sổ thực hành SVK66.docMẫu sổ thực hành SVK66.doc


29-10-2015

64 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL