Thông báo về việc đăng ký thi tốt nghiệp các môn Mác-Lênin của sinh viên khóa 62, liên thông 43

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
SỐ: 05 /DHN-ĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
Hà nội, ngày 04 tháng 01 năm 2012
 

THÔNG BÁO
về việc đăng ký thi tốt nghiệp các môn Mác-Lênin
của sinh viên khoá 62, liên thông 43 năm học 2011-2012
Theo kế hoạch đào tạo năm 2011-2012, phòng Đào tạo tổ chức cho sinh viên khoá 62, liên thông khóa 43 đăng ký thi tốt nghiệp các môn Mác-Lênin năm học 2011-2012. Theo quy định của nhà trường, mỗi sinh viên phải đăng ký thi 01 trong 03 chuyên đề của các môn Mác-Lênin (gửi kèm theo thông báo này). Thời gian đăng ký từ ngày 09/01/2012 đến ngày 12/01/2012.
Nhà trường yêu cầu toàn thể sinh viên khoá 62, liên thông 43 phải đăng ký và ký tên vào danh sách do cán bộ lớp quản lý.
Ngày 13/01/2011 cán bộ các lớp trên nộp danh sách về phòng Đào tạo.
Nhà trường sẽ tổ chức giảng phụ đạo các học phần căn cứ vào số lượng cụ thể các sinh viên đăng ký thi.
Nơi nhận:
- A1,A2,A3,A4,A5,A6,M1K62  
C1, C2, C3K43;
- ĐT;
- Lưu./.
T/L HIỆU TRƯỞNG
Phó trưởng phụ trách phòng Đào tạo
(Đã ký)
Vũ Xuân Giang

​​ Noi dung on thi Mac-Lenin 2011-2012.docNoi dung on thi Mac-Lenin 2011-2012.doc


13-08-2012

18 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL