Thông báo về việc đăng ký học chuyên đề tự chọn của sinh viên khóa 62 học kỳ 1 năm học 2011-2012

TRƯỜNG ĐẠI  HỌC DƯỢC HÀ NỘI
 PHÒNG ĐÀO TẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2011
THÔNG BÁO
VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC CHUYÊN ĐỀ TỰ CHỌN CỦA SV KHÓA 62 HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2011-2012
Theo kế hoạch đào tạo năm 2011-2012, phòng Đào tạo tổ chức cho sinh viên Dược 5 - khóa 62 hệ chính quy đăng ký học chuyên đề tự chọn năm 2011-2012. Thời gian đăng ký từ ngày 17/10/2011 đến ngày 20/10/2011. Yêu cầu toàn thể sinh viên các lớp A1, A2, A3, A4, A5, A6 khóa 62 phải đăng ký và ký tên vào danh sách do cán bộ lớp quản lý. Ngày 20/10/2011 cán bộ các lớp trên nộp danh sách về phòng Đào tạo.
Theo quy định của Nhà trường, mỗi sinh viên phải đăng ký học những chuyên đề trong danh sách 10 chuyên đề (gửi kèm thông báo này & xem trên website của trường), tổng số đơn vị học trình được đăng ký là 03 ĐVHT.
Nhà trường sẽ tổ chức giảng các chuyên đề căn cứ vào số lượng sinh viên đăng ký học cụ thể. Các chuyên đề có số sinh viên đăng ký ít hơn 30 sinh viên sẽ không tổ chức giảng, sinh viên đã đăng ký học các chuyên đề này sẽ đăng ký lại vào các chuyên đề có tổ chức giảng.
 PHÒNG ĐÀO TẠO


13-08-2012

14 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL