Thông báo về kết quả học tập, điểm rèn luyện, học bổng KKHT của K67,68,69, CĐK5 - Học kỳ I, 2015-2016

Kết quả chi tiết về học bổng khuyến khích học tập, điểm rèn luyện, kết quả học tập của K67,68,69,CĐ5 xin xem trong file đính kèm.

Mức điểm học bổng KKHT:
K67: 3.46
K68: 3.41
K69: 2.91
CĐ5: 2.59

Chú ý:
- Danh sách được xếp theo Mã SV, CĐ ở cuối danh sách.
- Các sinh viên có sai sót, thắc mắc, làm đơn gửi P.QLSV trước 16h00 ngày 27/01/2016.
- Từ 9h00 ngày 28/01/2016, các SV được nhận học bổng, mang theo Thẻ SV đến phòng TCKT để nhận học bổng.
Các cán bộ lớp thông báo rộng rãi để sinh viên biết và thực hiện.​​


27-01-2016

43 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL