Thông báo và quy định về Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên năm 2016

Chi tiết xem trong file đính kèm.

Thông báo thi tốt nghiệp cho SV CQ K66 và SV LT K47 năm 2016.pdfThông báo thi tốt nghiệp cho SV CQ K66 và SV LT K47 năm 2016.pdf

Quy định trình bày khóa luận tốt nghiệp 2016.pdfQuy định trình bày khóa luận tốt nghiệp 2016.pdf

Danh sách Đề tài khóa luận tốt nghiệp năm 2016.pdfDanh sách Đề tài khóa luận tốt nghiệp năm 2016.pdf

TBTL1 thang diem 4 (HK1 den HK8) K66.pdfTBTL1 thang diem 4 (HK1 den HK8) K66.pdf

TBTL1 thang diem 4 (HK1 den HK6) M4, O4 LT47.pdfTBTL1 thang diem 4 (HK1 den HK6) M4, O4 LT47.pdf


08-01-2016

71 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL