Thông báo tổ chức học lại học kỳ I năm hoc 2016-2017 (lịch dự kiến)

​Chi tiết thông báo xem trong file đính kèm.

​​ 195 TB-DHN Tổ chức học lại HKI năm học 2016-2017.pdf195 TB-DHN Tổ chức học lại HKI năm học 2016-2017.pdf


26-08-2016

10 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL